Regulamin sklepu

 

Szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów 

w sklepie internetowym Wydawnictwa Oświatowego FOSZE

określa niniejszy regulamin.

 

1. Sklep internetowy występujący pod adresem www.fosze.pl, zajmuje się sprzedażą wysyłkową książek poprzez Internet.

2. Właścicielem sklepu jest Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Zbigniew Szewczyk, ul. Zawiszy CZarnego 40 C, 35-082 Rzeszów, NIP 813-000-81-80, REGON 690020850.

3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Klient może składać zamówienia:

- telefonicznie 501 045 944

- e-mailowo: sekretariat@fosze.com.pl.

- za pośrednictwem strony internetowej www.fosze.com.pl.

W zamówieniu Klient wskazuje:

- zamawiany towar;

- adres, na jaki ma być dostarczony towar, oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura (mogą to być dwa różne adresy);

- sposób dostawy;

- sposób płatności;

4.1. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto (z VAT 5%)

4.2. Przedstawiona na łamach sklepu internetowego  oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

5. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku dostawy zamówionego towaru do innego miejsca, wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.

6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. do realizacji zamówień przez firmę Fosze. Dane te nie będą udostępniane innym firmom i osobom trzecim

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku podzielenia zamówienia Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Wydawnictwo.

8. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji (do dwóch dni roboczych) + przewidywany czas dostawy. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Firmę Kurierską InPost.

9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki uzależnione od wartości zamówienia, sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

10. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy za pośrednictwem:

- Firmy Kurierskiej InPost

Za pobraniem – 19,50 zł

Przy płatności przelewem – 17,00 zł

- odbiór osobisty

w siedzibie Wydawnictwa Oświatowego FOSZE w Rzeszowie,

ul. Wincentego Pola 6, tel.: 17/ 863 34 35, pon.- pt.: 8:00-14:00

11. Przy zamówieniach przekraczających 120,00 zł, koszty wysyłki, na terenie Polski, pokrywa Wydawnictwo.

12. Wszystkie podane kwoty zawierają podatek VAT.

13. W przypadku płatności przelewem płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w którym podane zostaną całkowite koszty zakupu (wartość zamówionych książek plus opłata za dostarczenie).

Nasze konto:

ING Bank śląski S.A.
47 1050 1445 1000 0090 7668 6899

UWAGA: W tym wypadku książki zostaną wysłane po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.

Wszelkie zapytania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fosze.com.pl

14. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane e-mailem, wysłanym na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

15. Do każdej przesyłki dołączona będzie faktura (detaliczna lub VAT)

 W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, należy w zamówieniu podać numer NIP

 

 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sekretariat@fosze.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, ul. Zawiszy CZarnego 40 C, 35-082 Rzeszów

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił.

13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

Reklamacje i zwroty

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: sekretariat@fosze.com.pl

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: 
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE ul. Zawiszy Czarnego 40 C, 35-082 Rzeszów

13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. 

 

Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Oświatowe FOSZE ul. Wincentego Pola 6, 35-021 Rzeszów, któremu nadano numer 813-000-81-81, numer REGON: 690020850 

2.Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez SPRZEDAWCĘ, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, a także dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2016, (RODO). Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego  ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. 

3.W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie fosze.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4.W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5.Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 

6.Wszelkie dane i informacje użyte na stronach Sklepu podlegają ochronie praw autorskich i należą do ich prawnych właścicieli. Informacje użyte z innych stron internetowych wykorzystano w celu pełnego przedstawienia oferty wydawniczej Sklepu.