PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ + płyta CD z rozszerzoną wersją programu

  • szt.
  • 42,00 zł
  • Szybkie płatności Blik.

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania

+ płyta CD (wersja cyfrowa programu wydanie drugie rozszerzone)

PROGRAM NAUCZANIA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA OŚMIOLETNIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dla I i II etapu edukacji
wraz z rocznymi planami pracy
i przedmiotowym systemem ocenianiaPROGRAM NAUCZANIAWYCHOWANIA FIZYCZNEGODLA OŚMIOLETNIEJSZKOŁY PODSTAWOWEJ Dla I i II etapu edukacjiwraz z rocznymi planami pracyi przedmiotowym systemem oceniania

Autor: Krzysztof Warchoł

Wydanie I

Rzeszów 2017

Format: 169x239

ss. 231

ISBN: 978-83-7586-124-2

 

PŁYTA CD GRATIS

W książce tej zawarte są cenne i merytoryczne wskazówki niezbędne do trafnego oceniania ucznia z wychowania fizycznego oraz szczegółowe kryteria oceniania. Autorski program nauczania wychowania fizycznego odnosi się do wszystkich etapów edukacji. Nauczyciele mogą wykorzystać tę propozycje do przygotowania lub zmodyfikowania własnych przedmiotowych systemów oceniania. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów edukacji zawierają niezwykle wiele trafnych elementów z zakresu postaw, aktywności, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

 
 

Program nauczania wychowania fizycznego.

Kto dopuszcza program WF? Kto opracowuje program WF?

Program nauczania jest opisem sposobu realizacji celów wychowania

lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie

programowej. Program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady

pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły na

wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły

program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu

kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią

szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest

odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego

ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

Program może obejmować treści nauczania wykraczające poza treści

ustalone w podstawie programowej.

Opracowany program nauczania, powinien być dostosowany do

potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

Nauczycielu! Opracowując program nauczania wychowania

fizycznego miej na uwadze dostęp do infrastruktury sportowej,

umożliwiającej jego realizację.

Uwaga: Nowe regulacje w zakresie programów nauczania określa

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

(Dz.U.2014.811)