PEDAGOGIKA SPECJALNA ZARYS TEMATYKI

 • szt.
 • 49,35 zł

Autorzy: 

Bożena Krupa
Józef Sowa

Wydanie I

Rzeszów 2021

Format:169x239mm

ss. 296

ISBN: 978-83-7586-177-8

Niniejsza publikacja adresowana jest głównie do studentów pedagogiki, ale także

nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi oraz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, a także

do wszystkich zainteresowanych tematem.

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE ............................................................................................. 117

ROZDZIAŁ I

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PODSTAW

PEDAGOGIKI SPECJALNEJ ................................................................................. 119

 1. Wstęp do przedmiotu pedagogika specjalna ......................................................119
 2. Pedagogika specjalna i jej miejsce w systemie nauk ........................................... 119

2.1. Pedagogika specjalna a nauki z jej pogranicza .................................................... 122

 1. Problematyka pedagogiki specjalnej .............................................................. 126
 2. Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością ......................................................131
 3. Systematyka w pedagogice specjalnej ............................................................. 135
 4. Cele i zadania pedagogiki specjalnej .............................................................. 144

ROZDZIAŁ II

PEDAGOGIKA SPECJALNA I JEJ SKŁADNIKI FORMALNE ................................................ 152

 1. Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ...........................152
 2. Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka ....................................................... 154
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju ...................................................................... 161
 4. Teoretyczny model wychowania specjalnego .......................................................166
 5. Ortodydaktyka, jej cele i zasady ...................................................................... 171

ROZDZIAŁ III

KSZTAŁCENIE SPECJALNE ......................................................................................... 179

 1. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w Europie ............................................................................................................ 179

 1. Edukacja włączająca i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci

i młodzieży ........................................................................................................... 180

2.1. Edukacja włączająca w fazie adaptacji .................................................................... 190

 1. Szkoła specjalna w systemie kształcenia ................................................................. 195
 2. Szkolnictwo specjalne w XX wieku (ujęcie historyczne) ................................................101

ROZDZIAŁ IV

DIAGNOZA I PORADNICTWO W PROCESIE REHABILITACJI ...................................................... 130

 1. Diagnoza – ustalenia terminologiczne ....................................................................... 130
 2. Diagnoza funkcjonalna ucznia ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi ............................................................................................. 138

 1. Wybrane narzędzia diagnostyczne ........................................................................... 160
 2. Poradnictwo zawodowe i rehabilitacyjne .................................................................... 172

ROZDZIAŁ V

PEDAGOGIKA SPECJALNA SZCZEGÓŁOWA ........................................................................... 176

 1. Organizm człowieka i jego funkcje życiowe .................................................................. 176
 2. Oligofrenopedagogika ........................................................................................... 187
 3. Tyflopedagogika .................................................................................................. 204
 4. Surdopedagogika ................................................................................................. 222
 5. Pedagogika terapeutyczna ....................................................................................... 245
 6. Pedagogika resocjalizacyjna .................................................................................... 259
 7. Inne utrudnienia rozwojowe .................................................................................... 273
 8. Pedagogika wzmożonego rozwoju .............................................................................. 277

ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................ 284

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 285

WYKAZ TABEL ............................................................................................................. 292

WYKAZ SCHEMATÓW .................................................................................................... 294