Zabawa w czytanie

  • szt.
  • 33,60 zł
  • Szybkie płatności Blik.

Zabawa w czytanie (PDF)

 

Autor: Ewa Klima

  • Wydanie I
  • Rzeszów 2020
  • format   148x205 mm
  • ss. 134
  • ISBN 978-83-7586-152-5

 

Pytając, czym jest czytanie i pisanie dla dziecka, pytamy o to, „(...) jak możemy pomóc dziecku jak najszybciej i naj­efektywniej czerpać z kultury, z całego dorobku ludzkości, z wiedzy o świecie, ze wszystkich dotąd zgromadzonych doświadczeń. Jednocześnie jest to podjęcie całkowicie od­miennego sposobu poznania świata”. Czytanie i pisanie to procesy porozumiewania językowego, silnie ze sobą po­wiązane, które umożliwiają pełną komunikację werbalną. Kształtowane są one systemowo przy zastosowaniu okre­ślonych form i metod pracy przewidzianych przez meto­dykę nauczania wczesnoszkolnego. Dziecko, podejmując trud nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jest lub powinno być „wyposażone” w umiejętności i kompe­tencje umożliwiające podjęcie nauki czytania i pisania. Zatem podstawowym zadaniem nauczyciela w edukacji elementarnej jest znaleźć optymalną dla każdego dziecka drogę do poznania świata liter, ich znaczenia i przydatno­ści. Dlatego sposób wprowadzania dziecka w świat liter, wyrazów i zdań, a w końcu w świat literatury, trzeba zin­dywidualizować prawidłowo, rozumieć znaczenie znaków graficznych, musi uczyć się na materiale „coś oznaczają­cym”, a nie na materiale bezsensownym, tzn. takim, któ­rego nie rozumie, który nic dla niego nie oznacza. Uczenie się czytania i pisania to w istocie uczenie się nowego języ­ka. Czytanie jest zatem zjawiskiem wieloetapowym, roz­łożonym w czasie, angażującym sferę psychomotoryczną dziecka, poznawczą i emocjonalno-motywacyjną.

 

Spis treści

Wstęp ................................................................................ 7

Jak powinien pracować nauczyciel, aby wspólnie

z dziećmi osiągnął sukces? ............................................. 12

Kiedy nauczyciel powinien otworzyć „Drzwi”? .................. 19

Na czym powinny polegać działania edukacyjne

w „Zabawie w czytanie”? .................................................. 25

Jak spostrzega małe dziecko? .............................................. 34

Globalne czytanie, czyli zabawa w czytanie .................. 41

Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak ............ 50

Dziwna gromadka Joanny Białobrzeskiej i Zofii Wójcik ........... 52

Naturalna Nauka Języka ..................................................... 54

Metoda Dobrego Startu ..................................................... 57

Motywacja ......................................................................... 59

Jakie założenia ma innowacja „Zabawa w czytanie”? ....... 60

Gdzie i kiedy była wdrażana innowacja

„Zabawa w czytanie”? ........................................................ 63

„Zabawa w czytanie” – innowacja pedagogiczna.

Wskazówki metodyczne .................................................... 66

Opis metody pracy ......................................................... 68

Ja i moje imię ................................................................... 68

Skreślanki – imiona ......................................................... 69

Moje stopy ..................................................................... 69

Moje miejsce w sali ......................................................... 69

Imię mojego kolegi .............................................................. 70

Krzesełka w kole .......................................................... 71

Uwaga! Drzewo! ................................................................ 71

Moje litery ......................................................................... 72

Czytamy i podpisujemy ................................................ 75

Wszystkie litery ................................................................. 79

Ciekawe wyrazy ............................................................... 81

Czytamy wspólnie ............................................................. 83

Bawimy się tekstem ............................................................ 85

Wyniki po wdrożeniu programu innowacyjnego

„Zabawa w czytanie” ......................................................... 87

Refleksje… ............................................................................... 90

Zmiany w sprawie innowacji pedagogicznej od

września 2017 – co trzeba wiedzieć? ................................ 98

Działalność innowacyjna – integralnym elementem

działalności szkoły ......................................................... 99

Działalność innowacyjna – nowe założenia .................. 100

Regulacje w ustawie ....................................................... 101

Jak „budować” procedurę wprowadzania innowacji

pedagogicznej w przedszkolu? – propozycja ................. 102

Istota innowacji pedagogicznych – co powinien wiedzieć

nauczyciel? ................................................................... 105

Rodzaje innowacji pedagogicznych ................................ 107

Cele innowacji pedagogicznej ........................................ 112

Zabawy kształcące kompetencje językowe ........................... 114

Lista obecności ................................................................. 114

Moje stopy ....................................................................... 114

Jestem… To jest… .............................................................. 115

Zabawa na początek ....................................................... 115

Krzesełka w kole ............................................................. 115

Uwaga! Drzewo! ............................................................... 116

Znajdź i podpisz .............................................................. 116

Skreślanki – imiona ....................................................... 117

Skreślanki – rzeczowniki ................................................. 117

Znajdź wyraz ................................................................... 117

Głuchy telefon wyrazowy ................................................ 117

Moja literka ..................................................................... 118

Jeśli słyszysz, to się przyłącz ........................................... 119

Jedzie pociąg ................................................................... 119

Łańcuszek ........................................................................ 120

Głoskujemy ..................................................................... 120

Skojarzenia ...................................................................... 121

Zaczarowany kuferek ...................................................... 121

Dziwne pytania ............................................................... 121

Mam inne zdanie ............................................................ 121

O czym myślę? .................................................................. 122

O kim myślę? ..................................................................... 122

Przeciwieństwa ................................................................ 122

Złap i powiedz .................................................................. 123

Rymy ................................................................................ 123

Piłka i słowa .................................................................... 123

Co tam jest? .................................................................... 124

Nie pamiętam ................................................................... 124

„Układamy zdania” ........................................................ 124

Jestem... ........................................................................ 124

Utopce ............................................................................ 125

Na straganie ................................................................... 126

Literatura ........................................................................ 129

Artykuły ........................................................................... 133