PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA LICEUM I TECHNIKUM WRAZ Z PLANAMI PRACY I KRYTERIAMI OCENIANIA + PŁYTA CD

  • szt.
  • 48,30 zł
  • Szybkie płatności Blik.

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA LICEUM I TECHNIKUM  WRAZ Z PLANAMI PRACY I KRYTERIAMI OCENIANIA + płyta CD (wersja cyfrowa programu)

 

Autor: Stanisław Żołyński

  • Wydanie I
  • Rzeszów 2019
  • wielkość 169x239
  • ss. 174
  • ISBN 978-83-7586-139-6

Po ośmioletniej szkole podstawowej, w Programie nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum „Ruch – zdrowie dla każdego 3 uwidoczniona jest  personalistyczna koncepcja wychowania oraz koncepcja sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie. Jego głównym założeniem jest wykształcenie u młodego człowieka postaw prosomatycznych i prospektywnych.

Program nauczania zawiera: charakterystykę programu, cele i treści kształcenia, warunki i sposób realizacji, ocenianie ucznia z wychowania fizycznego, ewaluację programu, pomiar sprawności fizycznej, plany pracy dla wszystkich klas, realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz propozycje planów pracy w ujęciu fakultatywnym. Te ostatnie – w odpowiedzi na liczne prośby i sugestie wielu nauczycieli – zostały poszerzone o nowe treści programowe, często wykraczające poza podstawę programową.

 

Program nauczania wychowania fizycznego.

Kto dopuszcza program WF? Kto opracowuje program WF?

Program nauczania jest opisem sposobu realizacji celów wychowania

lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie

programowej. Program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady

pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły na

wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły

program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu

kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią

Lubię to!

szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest

odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego

ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

Program może obejmować treści nauczania wykraczające poza treści

ustalone w podstawie programowej.

Opracowany program nauczania, powinien być dostosowany do

potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

Nauczycielu! Opracowując program nauczania wychowania

fizycznego miej na uwadze dostęp do infrastruktury sportowej,

umożliwiającej jego realizację.

Uwaga: Nowe regulacje w zakresie programów nauczania określa

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

(Dz.U.2014.811)

 

Art. 22a. sys. oświaty

Dopuszczenie do użytku programu wychowania lub nauczania

1.
Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.
 
2.
W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania przedszkolnego.
 
3.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania tego zawodu. W przypadku szkoły artystycznej nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne artystyczne przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych.
 
4.
Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego albo podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego.
 
5.
Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
 
6.
Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.
 
7.
Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, w których kształci szkoła.
 
8.
Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 zadania systemu oświaty pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, oraz do indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 115 indywidualny program lub tok nauki ustawy – Prawo oświatowe.
 
9.
Programy nauczania zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie zgodności z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103).
 
10.
Programy nauczania zawodów podstawowych dla żeglugi śródlądowej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
 
11.
Programy nauczania zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht.