Ekonomia

PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA,     Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek

PODSTAWY EKONOMII , Część...

Autorzy: Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek Wydanie I Rzeszów 2012 format: 169x239 s. 157 ISBN: 978-83-7586-075-7

27,30 zł
PODSTAWY EKONOMII , Część 2,  MAKROEKONOMIA,   Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek

PODSTAWY EKONOMII , Część...

  Podręcznik ten kierowany jest do uczniów szkół średnich ekonomicz­nych i słuchaczy szkół policealnych, w których program przewiduje podsta­wy ekonomii. Skonstruowany został w zamiarze ułatwienia uczniom osiągnię­cia efektów kształcenia według nowej podstawy programowej w grupie za­wodów PKZ Szczególną uwagę zwrócono na powiązanie teorii makroekonomii z praktyką życia gospodarczego, aby uczeń łatwiej pojął zjawiska i proce­sy gospodarcze, które starano się ukazać, gdzie tylko to było możliwe, w uję­ciu dynamicznym. Temu celowi posłużą też zamieszczone rysunki, schema­ty i tabele. Makroekonomia objaśnia funkcjonowanie gospodarki jako całości. Spełniając ten wymóg, przedstawiono w podręczniku podstawowe problemy, takie jak: produkt krajowy, polityka fiskalna i monetarna, bezrobocie, infla­cja, koniunktura gospodarcza, związek gospodarki narodowej z handlem za­granicznym i międzynarodowymi organizacjami ekonomicznymi.

23,10 zł
Słownik geografii  społeczno-gospodarczej

Słownik geografii społec...

Autor: Jerzy Wrona Wydanie I Rzeszów 2021 format   170x240 mm ss. 215 ISBN 978-83-7586-174-7

49,98 zł