Rozwój rozumienia miłości.

 • szt.
 • 39,50 zł 19,95 zł
 • Szybkie płatności Blik.

Autor: Waldemar Furmanek

 • Wydanie I
 • Rzeszów 2011
 • format 139x296 mm
 • ss.288
 • ISBN 978-83-7586-56-6

Poznawać, poznać, rozumieć, zrozumieć, wartościować, akceptować, działać to rodzina pojęć kluczowych, które opisują procesy prezentowane w niniejszej książce. Rozumienie czegoś bądź kogoś wiąże się zawsze z przeżyciem. A. Kępiński mówił o wczuciu i rozumieniu. „Słowa te chodzą z sobą w parze” – wyjaśnia J. Tischner. A zatem nie ma wczucia bez jakiegoś rozumienia i nie ma rozumienia i zrozumienia bez jakiegoś wczucia. Zarówno rozumowy, jak też uczuciowy komponent poznania drugiego człowieka, odbywa się najpełniej w miłości. Ten fenomen egzystencji człowieka wzrasta i ubogaca się wraz ze wzrastaniem i rozwojem człowieka. Nie można zrozumieć człowieka bez zrozumienia jego miłości. Nie można zrozumieć miłości człowieka bez jakiegoś rozumienia człowieka rozwijającego się w świecie wartości. W osobowej przestrzeni aksjologicznej miłość zajmuje szczególne miejsce. Każdy człowiek − w charakterystyczny dla siebie sposób − doświadcza oraz urzeczywistnia wszystkie wartości współwystępujące z miłością.

Pytania o rozumienie miłości przez człowieka w biegu jego życia, są pytaniami, które w istocie prowadzą do rozumienia niepowtarzalnych właściwości konstytuujących człowieka. Badania naukowe tych problemów − jak mniemam – pozwolą człowiekowi szerszymi oczyma spojrzeć na tajemnicę człowieka, a być może zmniejszą nieco zakres owej tajemnicy.

Książka Rozwój rozumienia miłości podejmuje problematykę rozumienia miłości przez człowieka w różnych fazach życia: od małego dziecka, poprzez wiek szkolny, gimnazjalny, wczesną dorosłość aż do dojrzałości w małżeństwie.

 • Rozwój rozumienia miłości należy do prac z zakresu pedagogicznej problematyki miłości obejmujących:
 • Miłość − zagubiona wartość współczesnej pedagogiki,
 • Meandry miłości,
 • Deficyt miłości.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp   13

 

Część pierwsza

ROZUMIENIE MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE   15

ROZDZIAŁ I

Wybrane problemy teorii rozumienia   17

1. Rozumienie jako problem psychologiczny   17

1.1. Potoczne znaczenie terminu rozumienie   18

1.2. Leksykalna treść terminu rozumienie   19

2. Różne interpretacje psychologiczne pojęcia rozumienie   21

2.1. Relacja między rozumieniem a myśleniem i innymi procesami poznawczymi   24

2.2. Stopniowalność rozumienia   27

3. Teorie rozumienia   27

3.1. Intuicjonizm   27

3.2. Nocjonizm   28

3.3. Mnemizm   28

3.4. Koncepcjonizm   29

3.5. Interpretacjonizm   33

4. Psychologia rozumienia a praktyka pedagogiczna   34

5. Rozumienie jako problem pedagogiczny (dydaktyczny)   36

ROZDZIAŁ II

Badania rozumienia (miłości) w pedagogice humanistycznej   38

1. Swoistość metodologiczna nauk humanistycznych   38

1.1. Wyjaśnianie czy rozumienie   39

2. Nowa metodologia badań w pedagogice współczesnej   40

2.1. Cele badań pedagogicznych: wyjaśnianie czy zrozumienie   41

2.2. Interpretacja humanistyczna (interpretacjonizm)   42

2.3. Postępowania człowieka kategorią pedagogiki humanistycznej    42

2.4. Duchowość człowieka obiektem badań pedagogiki humanistycznej   43

2.5. Humanistyczne rozumienie badanych obiektów   44

3. Metodologiczne procedury badań rozumienia miłości   45

3.1. Fenomenologia w badaniach miłości    46

3.2. Hermeneutyka w badaniach miłości   47

3.3. Interakcjonizm symboliczny w badaniach miłości    49

3.4. Rekonstrukcja obrazu semantycznego miłości. Językowy obraz miłości   52

ROZDZIAŁ III

Problematyka badań rozumienia miłości w pedagogice    55

1. Wartości w pedagogice dopełniają charakterystykę pedagogiki jako nauki
humanistycznej   55

2. Procesy badania systemu aksjologicznego człowieka jako procesy poznania
humanistycznego   56

3. Badania związane z etapami wprowadzania wychowanków w świat wartości (miłości)  58

3.1. Badania procesu zapoznawania wychowanka z wartościami 
(systemem wartości)   59

3.2. Badania procesu doprowadzania do zrozumienia wartości    60

3.3. Badania procesu internalizowania wartości   61

3.4. Badania procesu uczenie postępowania według wartości (preferowania i stosowania
wartości)   61

3.5. Badania systemów postępowań człowieka z punktu widzenia preferowanych
i stosowanych przez niego wartości   62

4. Wybrane trudności w badaniach wartości w pedagogice   64

Część druga

RODZINA SZKOŁĄ ROZUMIENIA MIŁOŚCI    71

ROZDZIAŁ I

Miłość i rodzina jako główne wartości życiowe   73

1. Rodzina jako wartość   73

2. Funkcje i zadania rodziny   75

3. Dziecko jako wartość życia rodzinnego    76

4. Rodzina środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dziecka    77

ROZDZIAŁ II

Znaczenie miłości w rodzinie      80

1. Miłość podstawą rodziny     80

2. Miłość rodzicielska    80

2.1. Miłość macierzyńska, miłość matczyna    83

2.2. Miłość ojcowska     86

3. Miłość między rodzicami a dzieckiem    88

4. Miłość dziecka do matki i ojca     90

5. Czwarte przykazanie Dekalogu    91

ROZDZIAŁ III

Założenia metodologiczne badań postrzegania przez dziecko przedszkolne miłości
swoich rodziców do siebie      94

1. Cele i problematyka badań      94

2. Wybrane pytania zadawane dzieciom w przedszkolu podczas badania     94

ROZDZIAŁ IV

Wyniki badań nad postrzeganiem przez dziecko miłości swoich rodziców do siebie      96

1. Rozumienie przez dziecko przedszkolne pojęcia miłości swoich rodziców do siebie    96

2. Postępowania rodziców, które w opinii dzieci świadczą o miłości     96

3. Wpływ czasu poświęcanego dziecku na rozwój miłości    99

4. Wpływ miłości rodziców na funkcjonowanie i rozwój dziecka   100

5. Podsumowanie wyników badań   103

Część trzecia

ROZUMIENIE MIŁOŚCI PRZEZ DZIECI W WIEKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ    107

ROZDZIAŁ I

Interpretacja pojęcia miłość przez dzieci ze szkoły podstawowej    109

1. Znajomość pojęć zamiennych do pojęcia miłość    109

2. Definiowanie pojęcia miłość przez uczniów szkoły podstawowej   113

ROZDZIAŁ II

Rozumienie pojęcia miłości do rodziców przez dzieci ze szkoły podstawowej     116

1. Interpretacja przykazania Czcij ojca swego i matkę swoją przez dzieci uczęszczające
do szkoły podstawowej    116

2. Definicja pojęcia miłości do rodziców w rozumieniu dzieci     118

3. Cechy miłości dzieci do rodziców w rozumieniu dzieci ze szkoły podstawowej      120

4. Czynniki wpływające na miłość dzieci do rodziców      123

5. Przyczyna miłości do rodziców w rozumieniu dzieci     125

6. Odwzajemnianie miłości przez rodziców do dzieci w rozumieniu dzieci ze szkoły
podstawowej    126

ROZDZIAŁ III

Postępowania dzieci z klas I–VI wskazujące na okazywanie miłości do swoich
rodziców      129

1. Sposób postępowania dzieci wskazujący na okazywanie uczucia do rodziców      129

2. Okazywanie miłości do rodziców podczas uroczystości rodzinnych    131

3. Postępowanie dzieci podczas Dnia Matki i Dnia Ojca wskazujące na okazywanie
miłości     132

ROZDZIAŁ IV

Sytuacje życia codziennego, w których  badani uczniowie ze szkoły podstawowej 
okazują miłość swoim rodzicom   134

1. Wskazywane sytuacje, podczas których dzieci ze szkoły podstawowej okazują miłość
rodzicom   134

2. Uroczystości rodzinne wskazywane przez dzieci, podczas których pokazują uczucie
rodzicom   135

3. Znaczenie Dnia Matki i Dnia Ojca dla dzieci ze szkoły podstawowej     137

4. Sytuacje, w których dzieci mówią rodzicom o miłości     139

ROZDZIAŁ V

Częstotliwość okazywania miłości do rodziców przez dzieci ze szkoły podstawowej    141

1. Czas spędzany przez rodziców w domu i czas spędzany przez rodziców z dzieckiem     141

2. Częstotliwość mówienia rodzicom o miłości do nich przez dzieci ze szkoły podstawowej      143

3. Częstotliwość okazywania w różnych formach miłości do rodziców     145

ROZDZIAŁ VI

Okazywanie miłości do matki i ojca przez dzieci ze szkoły podstawowej      147

1. Rodzic częściej obdarowywany miłością w rozumieniu dzieci     147

2. Powód miłości do matki przez dzieci ze szkoły podstawowej      148

3. Powód miłości do ojca przez dzieci ze szkoły podstawowej     150

ROZDZIAŁ VII

Czynniki wpływające na miłość do rodziców okazywaną przez uczniów ze szkoły
podstawowej      152

1. Płeć dziecka    152

2. Wiek badanych dzieci    153

3. Częstotliwość kontaktów rodziców z dzieckiem      155

4. Interpretacja pojęcia miłość a typ rodziny, z której pochodzi dziecko  155

Część czwarta

MIŁOŚĆ W POGLĄDACH MŁODZIEŻY W WIEKU GIMNAZJALNYM 
I ICH RODZICÓW
    159

ROZDZIAŁ I

Założenia metodologiczne badań rozumienia miłości przez uczniów gimnazjów
i ich rodziców   161

1. Cele i problematyka badań    161

2. Ogólne założenia organizacyjne badań   163

3. Charakterystyka metody i narzędzi badawczych      163

4. Charakterystyka badanych     163

ROZDZIAŁ II

Rozumienie miłości przez młodzież  w wieku gimnazjalnym w świetle wyników badań     164

1. Pojęcie miłość w rozumieniu młodzieży gimnazjalnej      164

2. Miłość w poglądach dziewcząt w wieku gimnazjalnym     176

3. Miłość w poglądach chłopców w wieku dorastania    184

ROZDZIAŁ III

Rozumienie miłości przez rodziców posiadających dziecko w okresie dorastania  193

1. Rozumienie pojęcia miłość przez rodziców uczniów gimnazjów  193

2. Miłość w poglądach matek młodzieży gimnazjalnej      202

3. Miłość w poglądach ojców młodzieży gimnazjalnej      209

4. Porównanie poglądów na miłość rodziców i młodzieży w wieku gimnazjalnym      215

Część piąta

MIŁOŚĆ W POGLĄDACH KOBIET I MĘŻCZYZN W OKRESIE WCZESNEJ DOROSŁOŚCI     219

ROZDZIAŁ I

Założenia metodologiczne badań przez kobiety i mężczyzn w okresie wczesnej
dorosłości  221

1. Przedmiot i problematyka badań     221

2. Podstawowe założenia organizacyjne badań nad rozumieniem miłości przez kobiety
i mężczyzn w tym samym wieku      222

ROZDZIAŁ II

Miłość w poglądach młodych kobiet i mężczyzn      225

1. Rozwój związku miłosnego. Droga ku dojrzałej miłości     226

1.1. Zakochanie     227

1.2. Romantyczne początki      230

1.3. Związek kompletny      231

1.4. Związek przyjacielski      233

1.5. Związek pusty i jego rozpad    233

2. Podobieństwa i różnice w rozumieniu miłości przez kobiety i mężczyzn      234

ROZDZIAŁ III

Wyniki badań rozumienia miłości przez kobiety i mężczyzn w okresie wczesnej
dorosłości  239

1. Rozumienie pojęcia miłość przez kobiety i mężczyzn   239

1.1. Miłość a doświadczenie życiowe      239

1.2. Przeżywanie miłości wskaźnikiem jej rozumienia     243

1.3. Próba definicji miłości     245

2. Cechy miłości w opinii kobiet i mężczyzn .     249

3. Miejsce miłości w hierarchii wartości kobiet i mężczyzn .     249

4. Wpływ wieku na postrzeganie miłości     252

4.1. Miłość dojrzała    253

4.2. Potęga dojrzałej miłości     257

4.3. Typy dojrzałej miłości    261

5. Miłość w Hymnie o miłości św. Pawła     265

6. Różnice w okazywaniu miłości przez kobiety i mężczyzn   271

7. Oczekiwania kobiet i mężczyzn wobec siebie i związku  273

8. Droga do dojrzałej miłości. Wnioski z badań    275

Zakończenie    278

Bibliografia    279

Netografia   288